Existuje vôbec zbožný katolík, ktorý nechce byť zadobre s Bohom? Ak si katolík, mám pre teba otázku: Dokážeš bez najmenších pochybností povedať, že si práve teraz, v tejto chvíli, zadobre s Bohom? Možno si pomyslíš „To neviem, ale určite sa snažím nasledovať učenie Cirkvi ako byť zadobre s Bohom“. Uznávaš teda, že toto učenie Cirkvi by malo súhlasiť s napísaným Božím slovom, s Bibliou?

Možno je tvoja odpoveď „Nie“ alebo „Ja neviem“. Chcel by si aspoň vedieť, či je to tak? Či súhlasí učenie cirkvi s Bibliou? Aspoň pre pokoj v duši … a kvôli večnosti?

Nech už je tvoja odpoveď akákoľvek, môžeš byť v pozícii, v akej som bol ja ako oddaný katolícky kňaz. Po rokoch štúdia v Írsku a v Ríme a po 22 rokoch kňazstva som si nikdy nebol istý, že som zadobre s Bohom. Ako oddaný dominikán, som sa vždy snažil byť zadobre s Bohom skrz nasledovanie učenia katolíckej cirkvi. A to isté som učil aj tých, ktorí mi boli zverení. Ale bez ohľadu na to, ako veľmi som sa úprimne snažil, nikdy som si nebol istý, že som zadobre s Bohom.

Nakoniec som objavil, že je nielen možné byť zadobre s Bohom, ale že Boh chce, aby sme si boli istí, že sme zadobre s Bohom. A tak ťa vyzývam urobiť to isté, čo som urobil ja – porovnať učenie katolíckej cirkvi v tejto dôležitej otázke so slovami Svätého Písma. Nižšie je šesť dôležitých porovnaní. V každom bode prezentujem spísané Božie slovo (Sväté Písmo vydané Spolkom sv. Vojtecha) a súčasne aj oficiálne učenie katolíckej cirkvi (tak, ako je uvedené v katechizme).

Tvoj večný osud – nebo alebo peklo – závisí od toho, ako pochopíš a odpovieš na pravdy uvedené v týchto bodoch. Ak sa necítiš dostatočne kvalifikovaný na takéto porovnanie, vezmi si, prosím, silu z týchto slov Svätého Písma: „Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.“ (Jak 1,5). Boh si želá, aby si vedel pravdu o poznaní Boha.

Poznámka:

V každej oblasti uvedenej nižšie prezentujem spísané Slovo Božie (z katolíckej Biblie vydanej Spolkom sv. Vojtecha) a vedľa toho oficiálne učenie katolíckej cirkvi (prevzaté z oficiálneho katechizmu).

Kritické porovnanie pre „Byť zadobre s Bohom“

Základy pravdy

Spísané PRAVDIVÉ Božie slovo

(VERŠE Z KATOLÍCKEJ BIBLIE)

Presvedčenie zbožného katolíka

(PARAGRAFY Z KATECHIZMU)

Biblia samotná je štandard pre pravduPravda je založená na Písme, tradícii a pápežovi

(Jn 10,35) Písmo nemožno zrušiť!

(Jn 17,17) Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.

(1 Kor 4,6) …, aby ste sa na nás poučili, že „niet nad to, čo je napísané”

(Prís 30,5-6) Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho. Nepridávaj nič k jeho výrokom, aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom.

(2 Tim 3,16-17) Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

(Rim 3,4) Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a všetci ľudia klamú

(KKC #80) [Tradícia a Sväté Písmo] vyvierajú z toho istého božského prameňa, určitým spôsobom splývajú v jedno a smerujú k tomu istému cieľu

(KKC #81) Písmo sväté je Božie slovo. Posvätná Tradícia je Božie slovo.

(KKC #82) Cirkev … „nečerpá istotu o všetkom, čo bolo zjavené jedine zo Svätého písma. Z toho dôvodu jedno i druhé treba prijímať a rešpektovať s rovnakou nábožnou úctou“

(KKC #891) Tejto neomylnosti sa mocou svojho úradu teší rímsky pápež, hlava biskupského zboru, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich v Krista, utvrdzujúci vo viere svojich bratov, s definitívnou platnosťou vyhlasuje náuku, týkajúcu sa viery alebo mravov

Spôsob spasenia

Spísané PRAVDIVÉ Božie slovo

(VERŠE Z KATOLÍCKEJ BIBLIE)

Presvedčenie zbožného katolíka

(PARAGRAFY Z KATECHIZMU)

Spása je zadarmo (bez potreby absolvovať sviatosti) iba z milosti a iba skrze vieru. Je to dar. Dar je darom iba vtedy, ak si ho nemožno zaslúžiť. Inak je to odmena.Pre spásu je potrebná milosť, ktorú dostávame skrze sviatosti, ktoré vysluhuje Cirkev. Bez sviatostí nie je možné získať spasenie. A teda spásu si treba zaslúžiť.

(Rim 3,24) ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.

(Ef 2,8-9) Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.

(Rim 5,17) Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti.

(Gal 2,21) Nepohŕdam Božou milosťou. Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo zomrel.

(KKC #1129) Cirkev učí, že pre veriacich sú sviatosti Nového zákona „nevyhnutné pre spásu”

(KKC # 1493) Kto chce dosiahnuť zmierenie s Bohom a s Cirkvou, musí vyznať kňazovi všetky ťažké hriechy, z ktorých sa ešte nespovedal a na ktoré si spomenie po starostlivom spytovaní svedomia.

(KKC # 2021) Milosť je pomoc, ktorú nám poskytuje Boh, aby sme mohli zodpovedať nášmu povolaniu stať sa jeho adoptívnymi synmi. Uvádza nás do hlbokej dôvernosti trojičného života.

Jeden prostredník

Spísané PRAVDIVÉ Božie slovo

(VERŠE Z KATOLÍCKEJ BIBLIE)

Presvedčenie zbožného katolíka

(PARAGRAFY Z KATECHIZMU)

Spása je sprostredkovaná iba samotným Ježišom Kristom (nikto mu nepomohol, ani nepomáha).Spásu dokáže sprostredkovať (vybaviť, resp pre niekoho získať) nielen Ježiš, ale aj Mária.

(1 Tim 2,5) Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš

(Sk 4,10-12) [V] mene Ježiša Krista Nazaretského … A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.”

(KKC 969) Lebo ani po svojom nanebovzatí neprestala v tomto spasiteľnom poslaní, ale svojím mnohonásobným orodovaním nám [Mária] aj naďalej získava dar večnej spásy…Preto sa blahoslavená Panna Mária uctieva v Cirkvi ako Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica a Prostrednica

Pôvod viery

Spísané PRAVDIVÉ Božie slovo

(VERŠE Z KATOLÍCKEJ BIBLIE)

Presvedčenie zbožného katolíka

(PARAGRAFY Z KATECHIZMU)

Spása je Boží dar a tento dar dostávame jedine skrze Božie SlovoSpásu dostávame jedine skrze Matku Cirkev

(Sk 16,31) Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.

(Ef 2,8) Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar

(2 Pt 1,1) Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

(Rim 10,17) Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

(KKC #168) V prvom rade verí celá Cirkev, ktorá udržuje, živí a podporuje moju vieru.

(KKC #169) Spása prichádza jedine od Boha; keďže však život viery dostávame prostredníctvom Cirkvi, ona je našou matkou:

(KKC #181) „Veriť” znamená aktivitu Cirkvi. Viera Cirkvi predchádza, rodí, nesie a živí našu osobnú vieru. Cirkev je matkou všetkých veriacich. „Nikto nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za matku”

Sochy a obrazy

Spísané PRAVDIVÉ Božie slovo

(VERŠE Z KATOLÍCKEJ BIBLIE)

Presvedčenie zbožného katolíka

(PARAGRAFY Z KATECHIZMU)

Boh nenávidí uctievanie obrazov a sôchKatolícka cirkev uctieva obrazy a sochy

(Ex 20,4-5) Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trescem neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia,

(Dt 4,13,15-16) A oznámil vám svoju zmluvu, o ktorej nariadil, aby ste ju zachovali – svojich desať príkazov a napísal ich na dve kamenné tabule. A vy si – pri svojich dušiach – dávajte veľký pozor, veď ste nevideli nijakú postavu, keď k vám Pán hovoril sprostred ohňa na Horebe, aby ste nepoblúdili a neurobili si kresanú modlu alebo akýkoľvek obraz muža alebo ženy,

(KKC #2132) Kresťanské uctievanie obrazov je nie v rozpore s prvým prikázaním, ktoré zakazuje modly. V skutočnosti „úcta, ktorá sa vzdáva obrazu patrí pôvodnému modelu” a „ktokoľvek uctieva obraz, vzdáva v ňom úctu namaľovanej osobe”

(KKC #2131) Vychádzajúc z tajomstva vteleného Slova až siedmy koncil v Nicei r. 789) uznal v protiklade k obrazoborcom oprávnenosť uctievania obrazov Krista, Božej Matky, anjelov a všetkých svätých. Tým, že sa Boží Syn vtelil, ustanovil novú „ekonómiu” obrazov.

Boh: Zdroj svätosti

Spísané PRAVDIVÉ Božie slovo

(VERŠE Z KATOLÍCKEJ BIBLIE)

Presvedčenie zbožného katolíka

(PARAGRAFY Z KATECHIZMU)

Boh je jediný zdroj svätostiNielen Boh, ale aj Mária je zdroj svätosti

(Iz 6,3) A jeden druhému volal: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.”

(Zjv 15,4) Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno?! Veď ty jediný si Svätý; prídu všetky národy a budú sa ti klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.”

(1 Sam 2,2) Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.

(Iz 42,8) Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

(KKC #2677) Keď žiadame Máriu, aby prosila za nás, uznávame, že sme úbohí hriešnici a obraciame sa k „Matke milosrdenstva”, ktorá je celá svätá.

(KKC #2030) Od Cirkvi si osvojuje príklad svätosti, spoznáva podobu a prameň svätosti v najsvätejšej Panne Márii

(KKC #493) Otcovia z orientálnej tradície zvykli nazývať Božiu Matku „Celá svätá” (panhagía) a oslavovať ju ako „oslobodenú od akejkoľvek škvrny hriechu, sťaby nové stvorenie, dielo Ducha Svätého”

A aký je v tom rozdiel?

Môžeš naozaj povedať, že poznáš nejakú osobu, keď je tvoje presvedčenie o tejto osobe nesprávne vo všetkých dôležitých oblastiach života tejto osoby? Asi nie. Je ešte nemožnejšie skutočne poznať Boha a pritom sa držať učenia, ktoré je v protiklade s tým, čo hovorí Boh sám o sebe v Biblii. Ako môže ktokoľvek dúfať, že bude zadobre s Bohom, a pritom veriť náuke o Bohu, ktorá protirečí slovám samotného Boha?

Mnoho bývalých katolíkov objavilo, čo to znamená byť zadobre s Bohom. Biblia jasne hovorí: „Toho [Ježiša], ktorý nepoznal hriech, za nás [Boh] urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.“ (2 Kor 5,21)

Ježiš Kristus bol svätý a bez hriechu. Ako náhrada za hriešnikov sa stal právne zodpovedný za hriechy ľudstva a prijal Boží trest za naše hriechy.

Boh spravil Krista „hriechom“ prenesením našich hriechov na Neho a potrestaním ho za tieto hriechy. Dôsledkom je, že Kristova spravodlivosť je pripočítaná každému, kto naozaj uverí Božiemu plánu spasenia.

Byť zadobre s Bohom znamená, že veriacemu hriešnikovi je pripočítaná perfektná spravodlivosť. „Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.“ (Ef 2,8-9). Kristove zmŕtvychvstanie z hrobu potvrdilo, že Jeho misia – umožniť naše spasenie – bola dokončená.

Pre odpustenie hriechov a získanie večného života vlož svoju dôveru iba v Ježiša Krista a budeš v bezpečí naveky. „Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený“ (Rim 10,13); „Verný je ten, ktorý dal prisľúbenie“ (Hebr 10,23). Ak lipneš na učení a tradíciách, ktoré protirečia a nesúhlasia s pravdou Biblie, robíš to na vlastné, večné nebezpečenstvo.

Alebo môžeš urobiť to, čo urobili mnohí pred tebou. S vierou samotnou sa obráť k Bohu o záchranu. Keď ťa Duch Svätý usvedčí z hriechu, vyjadri pred Bohom svoju vieru v Kristovu smrť. Potom, po prijatí daru večného života, ži svoj život chválením Božej milosti (Ef 1,6) a vzdávaj Mu za to nepretržité vďakyvzdanie.

Ak sa Boh dotkol tvojho srdca svojou zvrchovanou milosťou, ozvi sa nám, prosím, na našu emailovú adresu: richardmbennett@yahoo.com

Bude  mi potešením počuť o tebe.

Richard Bennett

Similar Posts