Autor: Richard M. Bennett

Biblia nielen, že ustanovuje to, kým Boh je, ale aj vylučuje všetkých ostatných z toho, aby mu boli rovní v sláve. Podobne Biblia nielen, že vyučuje kto je Pán Ježiš Kristus, ale tiež aj vylučuje to, aby niekto mal jeho postavenie a úlohu. Takisto Biblia prezentuje osobu a úlohu Svätého Ducha a zatarasuje cestu iným k tomu, aby sa postavili na jeho miesto. Tieto biblické pravdy vylučujú celé rímskokatolícke učenie o Márii ako o prostrednici, orodovnici,  ochrankyni, pomocnici, prímluvkyni a “tej, ktorá je celá svätá”.

Boh sám je oslávený:

 1. Izaiáš 45:22 “Obráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všetky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho.
 2. Izaiáš 42:8 Ja Hospodin, to je moje meno, a nedám inému svojej slávy ani rytinám svojej chvály.
 3. Ján 6:44 “ Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.” (Priťahovať ľudí ku Kristovi je úlohou Otca)
 4. Zjavenie 15:4 ”Kto by sa teba nebál, ó, Pane, a neoslavoval tvojho mena?! Lebo ty si sám jediný svätý; pretože všetky národy prijdú a budú sa klaňať pred tebou, lebo sú zjavené tvoje spravedlivé súdy.”

V neposlušnosti biblickej pravde, ktorá hovorí, “nedám inému svojej slávy” (Izaiáš 42:8), rímsky katolicizmus stavia paralelu Márie k Bohu. Systém učenia rímskeho katolicizmu znova a znova deklaruje, že Božie atribúty Trojice sú aplikovateľné na Máriu. Tabuľka zobrazená nižšie ukazuje, že stratégia, ktorá podčiarkuje prezentáciu dogiem o rímskokatolíckej Márii je dvojaká: buď vytvoriť paralelu ku samotnému Pánovi alebo nahradiť Svätého Ducha.

Biblická pravda Rímskokatolícke učenie

 1. Pánova jedinečná bezhriešnosť             Máriino vyhlásené nepoškvrnené počatie
 2. Len v Kristovi je milosť a spasenie Máriino miesto v milosti a spasení
 3. Vstúpil na nebo                                     Máriino vyhlásené vstúpenie do neba
 4. On sám je Kráľ kráľov                   Mária je prehlásená za Kráľovnú nebies
 5. Ježiš Kristus je jediný Prostredník Mária je prehlásená za prostrednicu
 6. Svätý Duch je poslaný, aby pomáhal Mária je prehlásená za pomocnicu a zástankyňu         a potešoval veriacich.
 7. Kristus sám a Svätý Duch sa        Mária je prehlásená za prímluvkyňu         prihovárajú za veriacich.

Paralela A.  Nepoškvrnené počatie

 1. Katechizmus Katolíckej cirkvi (1998)
  1. #491 “[Katolícka] Cirkev si v priebehu storočí uvedomila, že Mária, ktorú Boh naplnil  milosťou, bola vykúpená už od svojho poč Dogma o Nepoškvrnenom počatí, ktorú v roku 1854 vyhlásil pápež Pius IX., vyznáva, že:

‘preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu.’”[1]

 1. #493 “…Z Božej milosti Mária počas celého svojho života zostala čistá od akéhokoľvek osobného hriechu.”
 1. Písma

Myšlienka o “nepoškvrnenom počatí”, ktorú rímskokatolícky systém pripisuje Márii, nie je biblická. Termín, tak ako ho používa rímsky systém, nemá nič spoločné s narodením Ježiša z Panny, ale hovorí o Máriinom vlastnom počatí v lone jej matky.

 1. Lukáš 2:24 [Jozef a Mária prišli do Jeruzalema] “aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone Pánovom: dvoje hrdličiek alebo dve holúbätá.” [v súlade s 3. knihou Mojžiša 12:8 “na zápalnú obeť, na obeť za hriech”.]
 2. Lukáš 1:46-47 “A Mária riekla: Moja duša zvelebuje Pána, a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľ…”
 3. Lukáš 11:27-28 “A stalo sa v tom, ako to hovoril, že nejaká žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval! Ale on povedal: Ba pravda, blahoslavení, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú ho!
 4. Rímskym 3:23 “Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej.”

Paralela B – Máriino miesto v milosti a spasení

 1. Katechizmus Katolíckej cirkvi (1999)

Pod nadpisom “… JE NAŠOU MATKOU V PORIADKU MILOSTI”, katechizmus oficiálne učí:

#968  “Ale jej poslanie voči Cirkvi a celému ľudstvu siaha ešte ďalej. Ona ‘poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou celkom mimoriadnym spôsobom spolupracovala na Spasiteľovom diele pre obnovu nadprirodzeného života duší. Preto je našou Matkou v poriadku milosti.’”

 1. Písma

Dielo Spasiteľa s cieľom obnoviť nadprirodzený život pre duše je výlučne Božie dielo.

 1. Rimanom 3:23-26
 2. 23 “Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej;”
 3. 24 “ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi,”
 4. 25 “ktorého preduložil Bôh za obeť smierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spravedlivosti pre pustenie stranou predošle sa udialych hriechov do času obeti Kristovej”
 5. 26 “v znášaní Božom, aby ukázal svoju spravedlivosť v terajšom čase, aby bol spravedlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej.
 6. Efezským 2:8-9 jasne ukazuje, že poriadok milosti je výlučne z Boha (Božský) a nie z ľudských skutkov.

 “Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,  nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.”

 1. Katechizmus Katolíckej cirkvi (1998)
  1. #969 “A toto Máriino materstvo v poriadku milosti trvá neprestajne od súhlasu, ktorý s vierou dala pri zvestovaní a bez zaváhania zachovala pod krížom, až kým sa definitívne nezavŕši počet všetkých vyvolených. Lebo ani po svojom nanebovzatí neprestala v tomto spasiteľnom poslaní, ale svojím ustavičným orodovaním nám aj naďalej sprostredkúva dary večnej spásy… Preto sa Preblahoslavená Panna vzýva v [Rímskokatolíckej] Cirkvi pod titulmi

Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica, Prostrednica.

 1. #494 “’Ona,’ ako hovorí svätý Irenej, ‘poslušnosťou sa stala príčinou spásy pre seba a pre celé ľudské pokolenie.’”
 2. #1172 “Pri slávení tohto ročného cyklu Kristových tajomstiev si svätá Cirkev s osobitnou láskou uctieva preblahoslavenú Bohorodičku Máriu, ktorá je nerozlučne spätá so spasiteľným dielom svojho Syna.”
 1. Písma
  1. Skutky 4:12 ”A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení.”
  2. Ján 14:6 “A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mň
  3. Ján 10:9 „Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený…
  4. Ján 6:40 „Lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.”

Paralela C a D:  Máriino prehlásené vstúpenie do neba a jej kráľovský titul

 1. Katechizmus Katolíckej cirkvi (1998)

#966  “’Napokon bola Nepoškvrnená Panna – uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu – po skončení pozemského života vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy a Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby sa tak plnšie pripodobnila svojmu Synovi, Pánovi pánov a víťazovi nad hriechom a smrťou.’ Nanebovzatie presvätej Panny je výnimočnou účasťou na zmŕtvychvstaní jej Syna a anticipovaním vzkriesenia ostatných kresťanov:…”

 1. Písma
  1. Jeremiáš 7:18 “Synovia sberajú drevo, a otcovia zapaľujú oheň, a ženy miesia cesto, aby narobily kráľovnej nebies obetných koláčov a aby obetovali iným bohom liate obeti, nato, aby ma popudzovali.
  2. Jeremiáš 44:17 “A budeme kadiť kráľovnej neba a lievať jej liate obeti, jako sme robievali my a naši otcovia, naši kráľovia a naše kniežatá…”
  3. Žalm 57:6 Vyvýš sa nad nebesia, Bože, nad celú zem tvoja sláva!”
  4. Žalm 21:14 Povznes sa, Hospodine, vo svojej sile;”
  5. Žalm 18:47 “…nech je vyvýšený Bôh môjho spasenia!”
  6. Žalm 46:11 “Prestaňte a vedzte, že ja som Bôh a budem vyvýšený medzi národami, budem vyvýšený na zemi.” 
  7. Izaiáš 45:22 “Obráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všetky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho.

Paralela E:  Mária je prehlásená za prostrednicu

 1. Katechizmus Katolíckej cirkvi (1998)

#969  “… Preto sa Preblahoslavená Panna vzýva v [Rímskokatolíckej] Cirkvi pod titulmi Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica, Prostrednica.

 1. Dokumenty II. Vatikánskeho koncilu

Číslo 28, Lumen Gentium, 21. november 1964

Odstavec 60 “Máme jediného prostředníka podle apoštolových slov: “Je totiž jenom jediný Bůh a jenom jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny” (1 Tim 2,5-6). Mariina mateřská úloha vůči lidem nikterak nezastiňuje ani nezmenšuje toto jediné prostřednictví Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu. Celý spasitelný vliv blahoslavené Panny na lidi neplyne totiž z nějaké nutnosti, nýbrž jedine z Božího svobodného rozhodnutí….”

Odstavec 62   “…Proto je blahoslavená Panna vzývána v [rímskokatolíckej] církvi jako přímluvkyně, pomocnice, ochránkyně a prostřednice. To je však třeba chápat tak, že se tím důstojnosti a účinnosti jediného prostředníka Krista nic neubírá a nic nepřidává.”[2]

Komentár:  Toto je klasický príklad dvojznačnosti rímskeho katolicizmu. Aj keď sú prezentovaní dvaja prostredníci, je tu tvrdenie, že Mária “nezastiňuje ani nezmenšuje toto jediné prostřednictví Kristovo.” Namiesto toho, aby bola vyzdvihnutá pravda biblického verša, obidva odstavce  obsahujú hmlisté a veľmi nafúknuté frázy, ktoré v skutočnosti protirečia každodennej praxi bežných katolíkov, ktorej sa učia od svojich  kňazov a z katechizmov a modlitebných knižiek. Odstavce 60 a 62 sú logicky nepochopiteľné, pretože sú intelektuálne nepoctivé. Sú intelektuálne nepoctivé, pretože sú postavené „proti známosti Božej” (2 Kor. 10:5). Ľudia, ktorí veria Biblii a poznajú Písma, nemôžu nikdy prijať toto naturalistické zdôvodnenie, ktoré sa nachádza za celou touto predstavou o údajných Máriiných /postaveniach.

 1. Písma
 2. Židom 9:15 “A preto je [Kristus Ježiš] prostredníkom novej smluvy…”
 3. Židom 9:15 “A preto je prostredníkom novej smluvy, aby, keď sa stala smrť na vykúpenie z prestúpení za prvej smluvy, dostali zasľúbenie večného dedičstva tí, ktorí sú povolaní.”

Paralela F:  Mária je prehlásená za ochrankyňu a orodovnicu

 1. Katechizmus Katolíckej cirkvi (1998)

#969  “…Preto sa Preblahoslavená Panna vzýva v [Rímskokatolíckej] Cirkvi pod titulmi Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica, Prostrednica.”

Komentár: To, čo je tak závažné na týchto tituloch, je skutočnosť, že v Biblii je

Tešiteľ, ten Ochranca, poslaný, aby zaujal Pánovo miesto vo veriacich, sám Svätý Duch. On zostáva s veriacim až navždy (Ján 14:16). On pripomína mysliam Kristove slová (Ján 14:26). On nesvedčí sám o sebe, ale o Kristovi (Ján 15:26). On uvádza veriacich do každej pravdy (Ján 16:13). Naozaj je Svätý Duch ten iný Prímluvca, nebeský Pomocník a Ochranca, sám On Duch pravdy. Závažnosť učenia, ktoré tvrdí, že tieto Božie úlohy Svätého Ducha prislúchajú rímskokatolíckej Márii je v tom, že takéto učenie pošpiňuje božiu osobu Svätého Ducha. Je to výslovná herézia. Spasenie prichádza cez biblické doktríny a cez usvedčenie Svätého Ducha.

 1. Písma hovoria o Kristovi ako o Prímluvcovi (orodovníkovi)
  1. 1 Jána 2:1 “…A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista,          spravedlivého.
  2. Rímskym 8:34 “Kristus Ježiš je, ktorý zomrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás.
  3. Židom 7:25 “Prečo aj môže [Ježiš Kristus] vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primlúval za nich.”
  4. Efezským 3:11-12 “podľa preduloženia vekov, ktoré to preduloženie určil v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, v ktorom máme smelosť a prístup...”

Paralela G:  Máriino prehlásené prihováranie sa

 1. Katechizmus Katolíckej cirkvi (1998)

#969  “…Lebo ani po svojom nanebovzatí neprestala v tomto spasiteľnom poslaní, ale svojím ustavičným orodovaním nám aj naďalej sprostredkúva dary večnej spásy…”

 1. Písma
  1. Biblia nielen, že deklaruje, že Kristus je náš Prímluvca, ale takisto označuje za hriech, ak ktokoľvek volá na mŕtvych ako na prímluvcov.
   1. Mojžišova 18:10-11 “Nenajde sa u teba nikto taký…ani veštec…ani bosorák ani dopytujúci sa vešteckého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych.
   2. Mojžišova 20:6-7 “A čo do duše, ktorá by sa obrátila k veštcom, vyvolávajúcim duchov [veštenie, kontaktovanie mŕtvych], alebo k vedomcom, aby smilnila idúc za nimi, obrátim svoju tvár proti tej duši a vytnem takého človeka zprostred jeho ľudu. Preto sa posväťte a budete svätí, lebo ja som Hospodin, váš Bôh.”
   3. Ján 10:1 “Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto nevchádza dverami do ovčínca, ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník.
  2. Skutočnosť, že nebeský Prímluvca je Kristus, je biblicky prehlásená:
   1. Židom 7:25 “Prečo aj môže [Ježiš] vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primlúval za nich.
   2. Židom 9:24 “Lebo Kristus nevošiel do svätyne, učinenej rukou…ale do samého neba ukázať sa teraz tvári Božej za nás.”
   3. Rímskym 8:34 “…”Kristus Ježiš je, ktorý zomrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás.
   4. Rímskym 8:27 “…[Ježiš Kristus] sa podľa Boha prihovára za svätých.” Pokus o ustanovenie ľudského prímluvcu v nebesiach je jednak nekromantia a jednak pokus “prejsť inokade” ako “zlodej a zbojník” (Ján 10:1).

I1.  “Mária” ako “celá svätá”:  Ku rúhaniu sa pridáva urážka.

Paralela z Kapitoly III, v ktorej je rímskokatolícka “Mária” prehlásená za príčinu spasenia, ďalej za Orodovnicu, Ochrankyňu, Prostrednicu, je rúhaním, to znamená, že je pokusom umiestniť ľudskú osobu do Božích rolí. Katechizmus Katolíckej cirkvi (1998) pridáva ešte aj urážku ku tomuto rúhaniu tým, že nazýva “Máriu” ako “celú svätú” a zdroj svätosti. Toto neúctivé učenie sa snaží ubrať zo samotnej prirodzenosti Boha.

 1. Katechizmus Katolíckej cirkvi (1998)
  1. #2677 “…Keď žiadame Pannu Máriu, aby za nás prosila, uznávame, že sme úbohí hriešnici a obraciame sa na ‘Matku milosrdenstva’, na tú, ktorá je celá svätá.”
  2. #2030 “…Od [Rímskokatolíckej] Cirkvi sa učí príkladu svätosti, ktorej vzor a prameň spoznáva v presvätej Panne Márii…”
 1. Písma: Biblicky je Božia svätosť základná Božia vlastnosť, ktorá je vyjadrená vo všetkých jeho atribútoch. Pokus nazvať nejakú bytosť ako “celú svätú” napĺňa podstatu rúhania a modlárstva.
  1. Zjavenie 15:4 “Kto by sa teba nebál, ó, Pane, a neoslavoval tvojho mena?! Lebo ty si sám jediný svätý; pretože všetky národy prijdú a budú sa klaňať pred

tebou…

 1. Samuelova 2:2 “Nie je svätého, jako je Hospodin, lebo nie je nikoho krome teba; a nie je skaly, jako je náš Bôh!”
 2. Žalm 99:3 “Nech oslavujú tvoje meno veľké a strašné, lebo je sväté.”
 3. Žalm 99:9 “Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, a klaňajte sa obrátení k vrchu jeho svätosti, lebo Hospodin, náš Bôh, je svätý.
 1. Záver
 1. Na konci tohto rímskokatolíckeho reťazca sú tisícky modlitieb a uctievaní Márie, ako demonštruje aj táto typická “Modlitba zasvätenia”..

#944  Modlitba zasvätenia

“Ó Mária, najmocnejšia Panna a Matka milosrdenstiev, Kráľovná nebies a útočište hriešnikov, zasväcujeme sami seba tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Zasväcujeme Tebe celú našu bytosť a celý náš život: všetko čo máme, všetko, čo milujeme a všetko, čím sme. Dávame Ti naše telá, srdcia a duše, naše domovy, rodiny a krajiny. Túžime, aby všetko v nás a okolo nás mohlo patriť Tebe a mohlo mať účasť na dobrote Tvojho materského požehnania.”[3]

 1. Biblický záver je “horlivo zápasiť za vieru, raz odovzdanú svätým. (Júda 1:3)

Zatiaľ čo niektorí evanjelikáli tvrdia, že tí, ktorí praktizujú toto modlárstvo, sú “naši

bratia a sestry v Kristovi”[4], toto nie je z biblického pohľadu akceptovateľné. Práve tak ako praví proroci  Starej zmluvy  a ako aj náš Pán a apoštoli Novej zmluvy, aj my hovoríme pravdu v láske, “a nezúčastňujeme sa na neplodných skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárame (Efezským 5:11).”  


Autor povoľuje kopírovanie tohto materiálu pod podmienkou, že nie je krátený  ani nijak upravovaný.

Richard Bennett, Berean Beacon.  Internet web adresa je: https://www.bereanbeacon.org/


[1]  Katechizmus Katolíckej cirkvi, (Spolok svätého Vojtecha v Trnave, 2. vydanie 1999) Všetky citáty z katechizmu sú citované z tohto vydania.

[2] Dokumenty II. Vatikánskeho Koncilu, (Česká republika, Praha: Zvon – České katolícke nakladatelství, 1995), str. 93-94.

[3] Nová ľudová modlitebná knižka sv. Jozefa, Rev. Francis Evans, Ed. (New York: Catholic Book Publ. Co., 1980).

[4] Evanjelikáli a katolíci spolu: Kresťanská misia v treťom tisícročí, publikované v Evanjelikáli a katolíci spolu: Smerom ku spočnej misii, Editori: Charles Colson a Richard John Newhaus (Dallas, TX: Word Publishing, 1995) str. xviii.

Similar Posts