Milý priateľ,

Približne šesť miliónov pútnikov ročne navštívi v Lourdes svätyňu, kde sa uctieva Mária. Nedávno, v septembri 2008, sa tam konala oslava údajného zjavenia Márie. Vrcholom slávnosti bola prítomnosť Pápeža, jeho uctievanie Márie a mladého vidieckeho dievčaťa, Bernadette Soubirous, ktoré Máriu údajne priamo počulo. Len veľmi málo kresťanov analyzovalo podstatu tejto správy z Lourdes. My v tomto článku to robíme. Keďže mnohých fascinuje to, čo sa v Lourdes stalo, je zvlášť dôležité správne to objasniť. Pošli tento článok katolíkom, ktorých by to podľa teba mohlo zaujímať. A prosím, pošli ho aj ďalším kresťanom po celej krajine aj v zámorí.

Veriaci jedine v Pánovo evanjelium

Richard Bennett

Pápež Benedikt XVI v Lourdes

Krok k temnote

Pápež Benedikt XVI navštívil Francúzsko v dňoch 12-15 septembra 2008. V Paríži srdečne privítal moslimskú delegáciu a zaželal im „dobrý Ramadan“.

Pápež bol v dňoch 13-15 septembra v Lourdes, kde sa zúčastnil slávnostnej spomienky na

  1. výročie zjavenia Márie. Zúčastnilo sa tam približne 200 000 katolíkov a strážilo ich 2000 štátnych policajtov, nehovoriac o mestskej polícií, okresnej polícií, vatikánskej štátnej polícií a špeciálnej jednotky.

Vatikán tvrdí, že 25. marca 1858 sa mladému dievčaťu, Bernadette Soubirous, nečakane zjavila Mária a prehlásila: „Ja som nepoškvrnené počatie“. Pápež, ktorý v tom čase vládol, týmto zjavením potvrdil svoju dogmu o tom, že Panna Mária od počatia bez  hriechu, čo tvrdil už štyri roky pred tým zjavením. V roku 1858 mladá Bernadette povedala, že osemnásť krát videla Pannu Máriu v jaskyni neďaleko Gave River. V roku 1962 katolícky biskup Bertrand-Severe Laurence oznámil, že to zjavenie bolo skutočné. Sama Bernadette odišla z domu v roku 1866 a stala sa mníškou v meste Nevers, v strednom Francúzsku. Nikdy sa do Lourdes nevrátila. Vedúci katolíckej cirkvi sa rozhodli na mieste údajného zjavenia postaviť veľkú baziliku. Dokončili ju v roku 1872. V nasledujúcich rokoch postavili v tom okrsku viac posvätných miest. Medzi nimi bola Bazilika Ruženca a podzemná bazilika svätého Pia X. V roku 1870 chorľavá Bernadette vo veku 35 rokov zomrela. V roku 1933 ju vyhlásili za svätú. Od roku 1948 navštívili Lourdes milióny pútnikov a v súčasnosti sa ich počet odhaduje na šesť miliónov ročne. Hovorí sa, že vo svätyni sa dejú zázračné uzdravenia.

Minulý rok bol Pápež mimoriadne zhovievavý voči pútnikom v Lourdes. Siedmeho decembra 2007 vyšiel v London Telegraph článok s názvom „Cesta do Lourdes umožňuje kratký čas v očistci.” Benediktová zhovievavosť, vďaka ktorej vraj môže katolík stráviť kratší čas v očistci, stále platí pre katolíkov po celom svete až do 8. decembra 2008 (8. decembra je oficiálny deň oslavy “nepoškvneného počatia”). Pápežová pamätná návšteva v septembri však priniesla na svetlo sveta zvláštny dôraz na pápežskú dogmu o “nepoškvrnenom počatí”.

Dogma, na ktorej Lourdes stojí

Dogma „nepoškvrneného počatia“ prezentuje Máriu ako „milosti plnú“ a úplne bez hriechu.

Tu je oficiálne učenie katolíckej cirkvi: „Po stáročia si cirkev stále viac uvedomovala, že „milosti plná“ Mária bola vykúpená už od momentu svojho počatia. Toto prehlasuje dogma o nepoškvrnenom počatí, ako tvrdil v roku 1854 Pápež Pius IX:  „Najviac požehnaná Panna Mária  už od prvého okamihu svojho počatia vďaka zvláštnej milosti a výsady od Všemohúceho Boha a silným hodnotám Ježiša Krista, Spasiteľa ľudstva, zostala imúnna voči akémukoľvek poškvrneniu hriechom.“(Katechizmus katolíckej cirkvi, Para. 493). Vraví aj: „Z Božej milosti zostala Mária slobodná od akéhokoľvek osobného hriechu po celý život.“(Katechizmus, Para.508).

A tak sa zdá, že dogma o „nepoškvrnenom počatí“ nie je o narodení Ježiša Krista z panny, ako si mnohí myslia, ale o skôr o Máriinom vlastnom počatí v lone svojej matky. Tvrdí sa, že bola „plná milosti“ a že bola slobodná od hriechu, ktoré zdedilo celé ľudstvo a za celý život nezhrešila. Pápežstvo vyhlasuje, že termín „milosti plná“ je v evanjeliu podľa Lukáša 1: 28. Avšak aj v katolíckej verzii Biblie je napísané „Prišiel k nej a povedal: Zdravas, Vyvolená! Pán s tebou!“ V oficiálnej dogme sa slovo „vyvolená“ mylne vykladá ako „milosti plná“. A tak kľúčová vlastnosť, ktorú katolícka cirkev falošne pripisuje Márií, je „plná milosti“.

V protiklade s týmto názorom, ústredná myšlienka tohto biblického textu je, že Mária dostala Božiu milosť. Napriek tomu oficiálne učenie katolíckej cirkvi ďalej vyhlasuje: „Boh si z veľkého množstva Eviných potomkov vyvolil Pannu Máriu, aby bola matkou Jeho syna. „Milosti plná“ Mária je „najdokonalejším ovocím vykúpenia“; od prvého okamihu svojho počatia bola úplne chránená od ľudského hriechu a ostala čistá a bez hriechu po celý život“.

Prisudzovať Márií vlastnosť „milosti plná“ je také absurdné preto, že biblická pravda je, že výsada „plný milosti“ je zreteľne iba Kristova. Milosrdenstvo je jasnou vlastnosťou Jeho služby. Jedinečnosť Biblia pripisuje len samotnému Pánovi Ježišovi Kristovi. „Prebýval medzi nami, plný milosti a pravdy“(evanjelium podľa Jána 1: 14).Všetko, čo prišlo pred Ním, bolo Jeho reprezentáciou. Všetko, čo prišlo po Ňom, Mu patrí. „Milosť a pravda stala sa skrze Ježiša(evanjelium podľa Jána 1: 17).  Apoštol Ján prehlásil, že „z jeho plnosti zaiste prijali, a to milosť nad milosť“(evanjelium podľa Jána 1: 16). Z Jeho milosti sa úprimní veriaci stanú prijateľnými Bohu. „Lebo Boh za dobre uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť“(list Kolosenským 1: 19). Vôľa Otca bola, aby v Ňom prebývala všetka plnosť. Nadbytok milosti je, že „slovo sa stalo telom“. Ako zdroj milosti pre svoj ľud, Boh je plný cti a spravodlivosti. Otca potešilo, že len v Jeho Synovi ako Spasiteľovi prebývala všetka plnosť, plnosť toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých(list Efezským 1: 23). Iba On sám dáva svojmu ľudu „milosť nad milosť“(evanjelium podľa Jána 1: 16)  Tvrdenie, že vlastnosť „milosti plná“ patrí Márií je úplne rúhanie. Ukazuje arogantnú neúctu k samotnému vtelenému Synovi Božiemu. „Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojim mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, aby (prv) spôsobil očistenie od hriechov“(List Židom 1: 3). Priviesť niekoho k Márií ako „k plnej milosti“ je pokus o okradnutie jedinečnosti Pána Ježiša Krista.

Nazývať Máriu „milosti plnou“ je takisto urážka jej osoby. Ona sa tešila, že mala Spasiteľa. Vyhlásila: „Nech velebí moja duša Pána a môj Duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi(evanjelium podľa Lukáša 1: 49-47). Nazýva Boha „Spasiteľom“, pretože On zachraňuje ľud od hriechu. A tak dokonca aj Pánova matka potrebovala Spasiteľa. Požehnanie Márie ukazovalo Božiu láskavosť voči nej najmä preto, že mohla byť fyzickou matkou Pána. Bola to len voľba suverénneho Boha. Ona, keďže bola panna a veriaca, podľa

Božieho Slova počala a porodila Pána Ježiša Krista. Neskôr, v poslušnosti voči Bohu, sa stala Jozefovou manželkou a matkou jeho deti. Ako sa píše v Matúšovom evanjeliu „Či nie je toto syn tesára? Či sa Mu matka nevolá Mária a bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda?“(Matúš 13: 55). Ako ostatní úprimní veriaci, aj Mária z Betlehemu bola hriešnica spasená Božou milosťou skrze vieru, nie preto, že by bola nejako výnimočne spravodlivá alebo milostivá od svojho narodenia.

Koniec vyplývajúci z tejto dogmy

To, čo sa v Lourdes oslavuje, je uctievanie tej Márie, ktorú si vymyslelo pápežstvo. V Lourdes a na celom svete uctievajú Máriu ako „najsvätejšiu“. Oficiálny text hovorí: „Keď žiadame Máriu, aby sa za nás modlila, uvedomujeme si, že sme biedni hriešnici a prichádzame k „najsvätejšej matke milosrdenstva“. Biblia však učí, že najsvätejší je jedine sám Boh. Jeho svätosť sa nachádza vo všetkých Jeho vlastnostiach –Jeho spravodlivosť je svätá, Jeho pravda je svätá, Jeho súd je svätý. On je každá z týchto Svojich vlastnosti a Jeho svätosť je to, čo ho oddeľuje od všetkých ostatných bytostí. Je úplne odlišný. Dôvod, prečo musíme byť pred svätým Bohom ospravedlnení je, že podľa slov písma tento: „Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba, a nik nie je skalou ako náš Boh“(1. kniha Samuelova 2. 2) a „Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď ty jediný si svätý, a všetky národy prídu a budú sa Ti klaňať“(Zjavenie 15: 4). Akýkoľvek pokus nazývať ľudské stvorenie „najsvätejším“ je ozajstné rúhanie a nemorálne modlárstvo. Tí, čo uctievajú pápežskú Máriu, majú svoje vlastné špeciálne modlitby. Jednu z nich nazývajú „Dáma Lourdes“. Zbožnú úctu jej preukazujú napríklad takouto modlitbou: „Požehnaná, najčistejšia panna, ukázala si sa v Grotte v Lourdes v žiare života, láskavosti a krásy. Zjavila si sa tomu dieťaťu, svätej Bernadette a povedala si „Som nepoškvrnené počatie“. A teraz, nepoškvrnená Panna, Matka milosrdenstva, uzdravuješ chorých, potešuješ skľúčených, vieš o mojich túžbach, mojich trápeniach, mojich utrpeniach. S milosťou na mňa hľadíš. Tvojím zjavením sa Grotto v Lourdes stalo právoplatnou svätyňou, z ktorej nás požehnávaš svojou láskavosťou. Mnohí tu získajú uzdravenie zo svojich neduh, telesných aj duchovných. Preto k Tebe s dôverou prichádzam. Ó, Mária, splň mi túto moju zvláštnu prosbu.“(http://members.aol.com/mistringy13/page5.html 10. septembra 2008).

Tá imaginárna Mária, ktoré Pápež uctieva v Lourdes, údajne tiež zachraňuje. Katolícka cirkev tvrdí, že tá, ktorej adresujú prívlastok „najsvätejšia“, má aj zásluhu na spasení. Katechizmus katolíckej cirkvi vyhlasuje: „Ako hovorí svätý Irenaeus, poslušnosť voči Márií sa stáva dôvodom jej vlastného spasenia a spasenia celého ľudstva“(Katechizmus Para. 494). Toto tvrdenie je však svätokrádež a ovplyvňuje obyčajného človeka, ktorý túži byť spasený pred Bohom. Katolíci tým usudzujú, že Mária má rovnaký vplyv ako Boh a vlastne jej prisudzujú schopnosť účinne spasiť duše, vrátane svojej vlastnej duši. Biblia učí, že spasenie ľudí je len Božia iniciatíva, pretože „tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“(evanjelium podľa Jána 3: 16). Boh je „milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti“(2. kniha Mojžišova 34: 6). Priviesť niekoho k Márií na to, aby bol spasený je jasnou zradou jedinej nádeje toho človeka, ktorá je skrze lásku Božiu v Ježišovi Kristovi samému.

Prístup k okultizmu

Tragédiou osláv v Lourdes je, že kult Márie mieri priamo k okultizmu. Pápež Benedikt XVI učí celý svet, ako na to. Uctievaním stvorenej bytosti ako „najsvätejšej“ vďaka „nepoškvrnenému počatiu“ hrubo porušuje Prvé Prikázanie. Napríklad vedie obyčajných katolíkov nielen k tomu, aby sa odvrátili od uctievaniu pravého Boha, ale aj k tomu, aby vstúpili do okultizmu a nečistého duchovného sveta. Takéto správanie má za následok Boží súd voči rodinám a národom. Ako vyhlasuje Jeho Slovo „Hospodin sa dá poznať, vykoná súd, zlosyn sa chytil do diela svojich rúk“(Žalm 9: 17).

V katolíckych krajinách Madonny, ktoré vykonávajú zázraky, ľahko vedú do okultného sveta diabolských a démonických zázrakov, rovnako ako zjavenia anjelov, Márie alebo mŕtvych. Je tu zjavná podobnosť medzi falošnou Máriou, ktorú vyznávajú rímski katolíci a pohanskými bohyňami. Srdcervúca skutočnosť je však, že takéto správanie vedie k satanizmu, pornografií, samovražde a všeobecnému morálnemu úpadku. Katolícky kult „nepoškvrneného počatia“ vedie človeka k okultizmu a nachádza sa v ňom. Pápežská Mária má ako „božská žena“ vlastnosti mnohých pohanských bohýň. A tak na webovskej stránke White Moon(Biely Mesiac) sa v článku „Mária a iné bohyne“  píše, že „keď sa modlite k Márií, matke Ježiša, tak sa bez toho, aby ste to vedeli, modlite k jednej z mnohých foriem Matky Sveta.“ Toto je pasca nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Na jednej pestrofarebnej webstránke vedú k okultizmu malé deti tým, že ich povzbudzujú vyfarbovať Máriu a iné bohyne. Nezveličujeme nebezpečenstvo vstupu do sveta okultizmu. Všetko, čo sme tu spomenuli ohľadom Lourdes –katolícku Máriu ako „milosti plnú“, „najsvätejšiu“, ktorá „umožňuje spasenie“ a sama je „nepoškvrneným počatím“ –je pred svätým Bohom a jediným

Spasiteľom Ježišom Kristom neúctivé a rúhavé. Navonok nádherná pápežova návšteva

Lourdes bola v skutočnosti sirénou varujúcou pred vstupom do temnoty. Písmo hovorí, že „Satan sa premieňa na anjela svetla“(2. list Korintským 11: 14). Stále je však šokujúce vidieť Princa Temnoty v oficiálnych dogmách ako v septembri 2008 v Lourdes ťahá Pápeža Benedikta dolu do temnoty.

Apoštol Ján –tak ako aj apoštoli Peter a Pavel –napísal, ako môžeme mať pokoj a bezpečie a správne stáť s Bohom. Ako sme už spomenuli, iba Boh je najsvätejší. Jeho svätosť je významným faktorom všetkých Jeho základných vlastností. Toto je dôvodom, prečo musíme správne stáť pred jediným a najsvätejším Bohom v podmienkach, ktoré stanovuje. Iba z Jeho milosti sa hriešnik, mŕtvy vo svojich hriechoch, vďaka usvedčeniu Ducha Svätého a môže odvrátiť od svojho hriechu k Nemu a iba samotnou vierou získať spasenie, ktoré dáva len On sám. Toto spasenie je len vďaka Kristovmu dokonalému životu a smrti, ktorou zaplatil plnú cenu za hriechy Svojho ľudu. Len sám Boh vo svojej milosti počúva hriešnika, a ten môže len veriť v Jeho samého. „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru; a to nie z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil“(Efezským 2: 8, 9).

Similar Posts