Písmo nemožno zrušiť

Základ pravdy

Biblická Pravda

Svetlo Božieho Slova

Nový Katechizmus

Katechizmus Katolíckej cirkvi

(1998)

Samotná BibliaOboje, Biblia a Tradícia
“….a Písmo nemožno zrušiť.”  Ján 10:35“Posvätná Tradícia a Sväté písmo teda navzájom úzko súvisia a sú spojené.”  # 80

“Posväť ich v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda.

Ján 17:17

“Z toho                vyplýva, že [Rímskokatolícka] Cirkev…’nečerpá svoju istotu o všetkom, čo bolo zjavené, iba zo Svätého písma. Preto treba obidve [Písmo a Tradíciu] prijímať a vážiť si ich s rovnakou láskou a úctou.’”  #82

(Tučné písmo v citátoch znamená dôraz, ktorý nie je v pôvodnom texte.)

“A tak zbavujete slovo Božie moci svojím podaním, ktoré ste podali…”  Marek 7:13 
Nepridaj k jeho slovám, aby ťa neskáral, a bol by si postihnutý v lži.”  Príslovia 30:6 

Spasenie

Biblická Pravda

Svetlo Božieho Slova

Nový Katechizmus

Katechizmus Katolíckej cirkvi

(1998)

Viera len v Kristačlovek si sám získava spasenie
“A oni povedali: Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom.”  Skutky 16:31

“Milosť je pomoc, ktorú nám dáva Boh, aby sme mohli zodpovedať nášmu povolaniu stať sa jeho adoptívnymi synmi. Uvádza nás do dôvernosti trojičného života.”

#2021

“Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravedlivosť.”  Rimanom 4:5

Ospravedlnení súc tedy z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista.”

Rimanom 5:1

“Do tohto pokladu patrí okrem toho aj naozaj nesmierna, nezmerateľná a stále nová hodnota, ktorú majú pred Bohom modlitby a dobré skutky preblahoslavenej Panny Márie a všetkých svätých, ktorí kráčali v šľapajách Krista Pána vďaka jeho milosti, a tak sa posvätili a dokončili dielo milé Otcovi; takže keď pracovali na vlastnej spáse, prispeli aj k spáse svojich bratov v jednote tajomného tela.”  #1477
  

Kristova dostatočná a dokončená obeť

Biblická Pravda

Svetlo Božieho Slova

Nový Katechizmus

Katechizmus Katolíckej cirkvi

(1998)

Úplná a dokončenáViera aj v moc kňaza a sviatostí
“…Ježiš povedal: Dokonané je!…’”  Ján 19:30“’[Kňazi] dostali moc, akú Boh nedal ani anjelom, ani archanjelom… A preto čokoľvek kňazi konajú na zemi, Boh potvrdzuje v nebi.”  #983

“Ale on donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy sa

posadil po pravici Božej.”  Židom 10:12

“[Sviatosti sú] Ako ‘sily, ktoré vychádzajú’ z Kristovho tela, [t.j.  Rímskokatolíckej cirkvi] stále živého a oživujúceho….”  #1116
“…tam viacej netreba obeti za hriech.”  Židom 10:18 

“…učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov

posadil sa po pravici Veličenstva na výsostiach”   Židom 1:3

 

Jedine milosťou

Biblická Pravda

Svetlo Božieho Slova

Nový Katechizmus

Katechizmus Katolíckej cirkvi

(1998)

Milosťou skrze vieruStále pokračuje a to pod kontrolou Ríma

Ospravedl ňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi.

Rímskym 3:24

“…v tejto božskej obete, ktorá sa koná vo svätej omši, je prítomný a nekrvavým spôsobom sa obetuje ten istý Kristus, ktorý na oltári kríža ‘raz navždy obetoval seba samého krvavým spôsobom…’.”  #1367

Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.”

Efezským 2:8- 9

“Eucharistia je aj obeta [Rímskokatolíckej] Cirkvi. Cirkev, ktorá je Kristovým telom, má účasť na obete svojej Hlavy. S ním je aj ona celá obetovaná.”  #1368
“Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou.”  Rimanom 11:6 

Boh: Je Svätý

Biblická Pravda

Svetlo Božieho Slova

Nový Katechizmus

Katechizmus Katolíckej cirkvi

(1998)

Boh: Je svätý a je jediný zdroj svätostiMária: Je celá svätá a je zdrojom svätosti

“Lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, Svätý Izraelov, som tvoj

Spasiteľ.”  Izaiáš 43:3

“…Keď žiadame Pannu Máriu, aby za nás prosila, uznávame, že sme úbohí hriešnici a obraciame sa na ‘Matku milosrdenstva’, na tú, ktorá je celá svätá.

#2677

“Kto by sa teba nebál, ó, Pane, a neoslavoval tvojho mena?! Lebo ty si sám jediný svätý; pretože všetky národy prijdú a budú sa klaňať pred tebou…” Zjavenie 15:4“…Od [Rímskokatolíckej] Cirkvi sa učí príkladu svätosti, ktorej vzor a prameň spoznáva v presvätej Panne Márii…”  #2030
Nie je svätého, jako je Hospodin, lebo nie je nikoho krome teba; a nie je skaly, jako je náš Bôh!”   1. Samuelova 2:2 

Jeden Prostredník

Biblická Pravda

Svetlo Božieho Slova

Nový Katechizmus

Katechizmus Katolíckej cirkvi

(1998)

Len sám Pán Ježiš Kristus je Prostredníkom 

“Lebo je jeden Bôh, jeden aj prostredník Boha a ľudí,

človek Kristus Ježiš.”  1 Timoteovi 2:5

“Lebo ani po svojom nanebovzatí neprestala v tomto spasiteľnom poslaní, ale svojím ustavičným orodovaním nám aj naďalej sprostredkúva dary večnej spásy… Preto sa Preblahoslavená Panna vzýva v [Rímskokatolíckej] Cirkvi pod titulmi Orodovnica,

Ochrankyňa, Pomocnica, Prostrednica.”  #969

A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena [Ježiš Kristus] pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení.”  Skutky 4:12 
  

Modlárstvo

Biblická Pravda

Svetlo Božieho Slova

Nový Katechizmus

Katechizmus Katolíckej cirkvi

(1998)

Boh nenávidí modlárstvo“Mária” tiež sprostredkuje

Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí…

Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť.

2. Mojžišova 20:4-5

“Kresťanské uctievanie obrazov nie je v rozpore s prvým prikázaním, ktoré zakazuje modly. Veď ‘úcta k obrazu prechádza na vzor’ a ‘kto uctieva obraz, uctieva osobu, ktorá je na ňom namaľovaná’.” #2132
“Oznámil vám svoju smluvu, ktorú vám prikázal činiť, desať slov, a napísal ich na dve kamenné dosky. Pozorujte veľmi na svoje duše, lebo ste nevideli nijakej podoby v deň, v ktorý vám hovoril Hospodin… Aby ste sa neporušili a neučinili si nejakej rytiny, podoby nejakého obrazu….”  5. Mojžišova 4:13, 15-16“Na základe tajomstva vteleného Slova siedmy ekumenický koncil v Nicei (r. 787) odôvodnil…uctievanie obrazov Ježiša Krista, ale aj Bohorodičky, anjelov a všetkých svätých. Svojím vtelením Boží Syn otvoril novú ‘ekonómiu’ obrazov.”  #2131

Spolosčenstvo s mŕtvymi

Biblická Pravda

Svetlo Božieho Slova

Nový Katechizmus

Katechizmus Katolíckej cirkvi

(1998)

Pohanské praktiky sú zakázané v BibliiTieto praktity Rím silne odporúča

Nenajde sa u teba nikto takýč ani čarodejník ani bosorák ani …[ako] je veštec ani planetár ani zaklína dopytujúci sa vešteckého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych.

5. Mojžišova 18:10-11

Spoločenstvo so zosnulými. Putujúca Cirkev veľmi dobre pochopila toto spoločenstvo celého tajomného tela Ježiša Krista, a preto si už od prvotných čias kresťanstva veľmi nábožne uctievala pamiatku zosnulých…’ Naša modlitba za nich im môže nielen pomáhať, ale môže urobiť účinným aj ich orodovanie za nás.”  # 958

A čo do duše, ktorá by sa obrátila k veštcom, vyvolávajúcim duchov, alebo k vedomcom, aby smilnila idúc za nimi, obrátim svoju tvár proti tej duši a vytnem takého človeka zprostred jeho ľudu.”

3. Mojžišova 20:6-7

“Svedkovia, ktorí nás predišli do Kráľovstva, najmä tí, ktorých Cirkev uznáva za ‘svätých’, majú účasť na živej tradícii modlitby… Ich orodovanie je ich najvyššou službou… Môžeme a máme ich prosiť, aby sa prihovárali za nás a za celý svet.”  # 2683

 

Podobne wpisy